Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   

Om prosjektet

Norges Skogeierforbund har lang tradisjon i utvikling av naturbasert reiseliv med utgangspunkt i jakt og fiske. Med det nasjonale prosjektet Verdifulle Naturbaserte Opplevelser ønsker skogeiersamvirket å ta en aktiv rolle også i utvikling av andre typer opplevelser, som f.eks fuglekikking, dyresafari, vandring, sykkel, kajakk og kano.     

  
 

En felles strategi for norsk reiseliv; ”Verdifulle opplevelser”, ble ferdigstilt i 2007. En rød tråd gjennom hele denne strategien er et fokus på naturbaserte opplevelser som selve kjernen i det norske reiselivsproduktet. I innledningen til ”Verdifulle opplevelser”, sier daværende næringsminister blant annet følgende: ”Det er fortsatt vår særegne natur som trekker besøkende til Norge, og vi ser en stadig sterkere dreining mot opplevelser. Regjeringens innsats rettes mot visjonen ”verdifulle opplevelser”. Vi vil legge til rette for at reiselivet skal være verdifullt for både lokalsamfunn, bedrifter, ansatte, miljøet – og selvsagt også gjestene vi tar i mot" (sitat slutt).

 
Norges Skogeierforbund ønsker generelt å være en aktiv deltager i utviklingen av norsk reiseliv, og vil med dette prosjektet spesielt løfte frem det store vekstpotensialet som ligger i de naturbaserte opplevelser. Vi vil gjerne følge den nasjonale strategien og har derfor lånt formuleringer fra denne til vår visjonen for satsningen:
”Prosjektet skal legge til rette for utvikling av verdifulle naturbaserte opplevelser – verdifulle både for grunneier, for lokalsamfunn, involverte bedrifter og deres ansatte, for miljøet og ikke minst for kundene.

Prosjektets primære funksjon vil være kompetanseheving, overføring av kunnskap mellom aktører, samt igangsetting av tiltak som bidrar til innovativ markedsorientert utvikling av naturbaserte opplevelser. I tillegg vil det være en betydelig innsats for samordning av aktører og aktiviteter som hver for seg bidrar til at man kan nå de overordede målsetninger. 
 


Organisering

Prosjektet er bygget opp med en sentral funksjon i regi av Norges Skogeierforbund, og seks regionale prosjekter som skal være ansvarlige lokalt for oppfølging av den enkelte landbruksbaserte tilbyder. De regionale prosjektene er:

  • Verdifulle Opplevelser i Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre&Romsdal. Asvarlig; Allskog/DinTur.
  • Naturbaserte Opplevelser i Østfold og Akershus.                     Ansvarlig; Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus.   
  • Utmarksbasert reiseliv i Sogn & Fjordane. Ansvarlig; Ferda.  
  • Utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold. Ansvarlig; Vestfold Bondelag
  • Verdifulle Naturbaserte Opplevelser i Agder og Telemark. Ansvarlig; Faun. 

        

Målsetting

  • Prosjektet (inkludert regionale prosjekter) skal i løpet av tre år ha medvirket i etablering av minimum 365 nye proukter i kategorien naturbaserte opplevelser.     
  •  Prosjektet skal bidra til at landbruksbaserte aktører sikres størst mulig andel av  verdiskapingen knyttet til de tilbudene som utvikles.